PROVOZNÍ ŘÁD

1)V zátoce se mohou ubytovat pouze nájemci s řádně podepsanou smlouvou a po zaplacení ročního nájemného za stání. Každý ubytovaný obdrží po zaplacení číslo svého stání, které může využívat.
2)Karavanová stání jsou v provozu od 1.4. do 31.10. příslušného kalendářního roku.
3)Každý nájemce je povinen na svém stání a okolí udržovat pořádek, neodhazovat odpadky, nerušit okolní uživatele zátoky a svým chováním a nadměrným hlukem nerušit lesní zvěř v okolním lese.
4)Nájemci jsou povinni odvážet vyprodukovaný odpad na vlastní náklady.
5)K parkování je nutné využívat vyhrazených prostor.
6)Zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště.
7) Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a jiné obecně závazné právní předpisy a řídit se v případě potřeby pokyny pronajímatele.
8) Po ukončení nájmu je nájemce povinen vyklidit kompletně stání a předat jej v pořádku pronajímateli.
9) Nájemce není oprávněn pronajímat objekt třetím osobám.